Klauzula informacyjna dla klienta dot. ochrony danych osobowych

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbiera Home Premium Perfect One
Sp. z o.o. (numer NIP: 1182082339) z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), ul. Szkolna 45 („Spółka” lub „my”) jako administrator danych osobowych, sposobów, w jakie są one wykorzystywane, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.

W celu prowadzenia działalności Spółka zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również „danymi osobowymi”), w tym informacje o klientach Spółki.

Zakres informacji

W niniejszej klauzuli Spółka informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:

 • klientami, w tym potencjalnymi, Spółki,
 • pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów oraz
 • innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur w ramach realizacji współpracy z klientami.

W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Spółką, mogącą polegać w szczególności na: dostarczaniu Klientom lub podmiotom współpracującym z Klientami produktów lub usług Spółki, współpracy przy sprzedaży i reklamie tych produktów lub usług, a także współpracy przez podmioty pośredniczące, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

 • imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne
 • numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
 • numer PESEL,
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
 • stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,
 • numer rachunku bankowego.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Klientem oraz Spółką.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania działań przez Spółkę (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji faktury).

Dane zbierane z innych źródeł

Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Klientów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Spółką a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Nie możemy przetwarzać danych osobowych, jeśli nie mamy ważnej podstawy prawnej. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką lub składają Państwo zamówienia na produkty lub usługi Spółki;
 • przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub wprost nakazuje nam to przepis prawa (dotyczy to przypadków udostępnienia danych Klientów na żądanie właściwych organów lub sądów);
 • przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością

Takimi „uzasadnionymi interesami” są:

 • zawieranie i wykonywanie umów z Klientami będącymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami prawnymi;
 • ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
 • weryfikacja Klientów w publicznych rejestrach;
 • kontakt z Klientami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów Klientów służących umożliwieniu kontaktu Spółki z Klientami;

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione cele, jakie realizuje Spółka poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza:

Cel przetwarzania

Okres przetwarzania

Wypełnienie zobowiązań umownych

Okres trwania umowy pomiędzy Klientem oraz Spółką

Wymiana danych o Klientach

Okres, przez jaki dane o Klientach przetwarzane są dla innych celów

Archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak ustawa o rachunkowości i ustawa – Ordynacja podatkowa

Okres wskazany w odpowiednich przepisach; co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp.

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Spółkę dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

Środki zabezpieczające dane osobowe

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

Przysługujące prawa

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie. Spółka niezwłocznie skoryguje takie informacje.

Ponadto, mają Państwo prawo do:

 1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółka uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
 2. żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
 4. wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej;
 5. przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Spółka będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych – Maciej Kasperowicz. Można się z nim skontaktować pisząc na adres: iod@homepremium.pl

Podstawa prawna:

art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Polityka prywatności Home Premium Perfect One Sp. z o.o.

1. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Pana/Pani przez serwis internetowy prowadzony pod adresem www.homepemium.pl (dalej zwany „Serwisem”) przez Home Premium Perfect One
Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 45, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS po numerem KRS 0000607800, NIP 1182120910, REGON: 363966313, (dalej zwaną „Administratorem danych osobowych” lub w skrócie „Administratorem”).

Dane kontaktowe Administratora: e-mail: sprzedaz@homepremium.pl , nr tel.: +48 666 666 109

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni p. Maciej Kasperowicz, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@homepremium.pl

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Pana/Pani prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych podczas korzystania z Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

2. Sposoby zbierania danych osobowych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o jej użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
– poprzez gromadzenie plików “cookies”, zgodnie z polityką plików cookies Serwisu.
– poprzez zbieranie danych osobowych dobrowolnie przekazanych przez Pana/Panią Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego,

3. Jakie dane osobowe są zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu?

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu oraz narzędzi analitycznych i badawczych, w szczególności takich jak Hotjar i Google Analytics.

Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Pana/Pani adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Serwis. Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Panem/Panią mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Pana/Panią danymi osobowymi.

Serwis korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. Google Analytics używa ciasteczek, w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania z Serwisu. Korzystając z Serwisu, wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Google Inc. w sposób i w celach określonych powyżej.

Serwis korzysta z Hotjar, narzędzia, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkownika w serwisie. Narzędzie to rejestruje takie dane jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbiera też informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego czy plików cookie. Hotjar nie zbiera i nie przechowuje innych danych. Korzystając z Serwisu, wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez to narzędzie w sposób i w celach określonych powyżej.

4. Jakie dane osobowe są zbierane przez formularz kontaktowy?

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w zakresie potrzebnym do obsługi zapytań kierowanych do Administratora za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie homepremium.pl oraz na podstronach.

Przetwarzane są następujące dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym:
– Imię i nazwisko,
– Adres e-mail,
– Numer telefonu.

5. Cele przetwarzania danych osobowych

Podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane w celu:
– realizacji przez Administratora zapytania przesłanego przez Pana/Panią za pośrednictwem formularza kontaktowego [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].
– realizacji celu marketingowego poprzez wysyłkę na podany przez Pana/Panią adres e-mail newslettera w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na taką komunikację ze strony Administratora.
– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym statystycznych [na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO].

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, w każdej chwili ma Pan/Pani możliwość cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych następuje w celu realizacji przez Administratora Pana/Pani zapytania, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.

7. Czas przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zakresie:
a) realizacji zapytania przesłanego przez Pana/Panią za pośrednictwem formularza kontaktowego – do czasu zakończenia jego realizacji lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu;
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym poprzez wprowadzenie kontroli dostępu do danych osobowych oraz przestrzeganie procedury tworzenia kopii zapasowych danych (tzw. backup).

9. Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
a) dostępu do danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d) ich przenoszenia,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z polityką prywatności i ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: sprzedaz@homepremium.pl

10. Udostępnienie informacji

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w niezbędnym zakresie.

Ponadto, podane przez Pana/Panią informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

11. Inne strony internetowe

W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać.

Polityka plików cookies Home Premium Plus Sp. z o.o. Sp.K.

Za wikipedią: ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po Pana/Pani stronie jako Użytkownika – zazwyczaj na twardym dysku. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. dostarczania Użytkownikowi Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. „Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Ciasteczka dzieli się, w zależności od celu w jakim są wykorzystywane informacje zebrane na ich podstawie, na podstawowe i marketingowe/reklamowe.

Ciasteczka podstawowe:

Ciasteczka techniczne – są niezbędne, aby Serwis mógł prawidłowo działać. Są wykorzystywane m.in, aby zapewnić odpowiednie wyświetlanie Serwisu – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik.

Ciasteczka analityczne, dzięki którym zbieramy anonimowe dane statystyczne, z których korzystamy po to, aby zwiększyć wygodę korzystania Użytkowników z Serwisu oraz poprawiać jej działanie poprzez udoskonalanie jej struktury i zawartości oraz aby mierzyć, nie identyfikując danych osobowych Użytkowników, skuteczność podejmowanych przez nas działań dotyczących działania Serwisu. Przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie korzystamy z narzędzia Google Analytics, umożliwiającego tworzenie zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest Serwis.

Ciasteczka marketingowe, dzięki którym możemy spersonalizować treści i reklamy.

Informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z Serwisu, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Użytkowników lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Google Analytics legitymuje się własną polityką prywatności: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Hotjar legitymuje się własną polityką prywatności: Polityka ochrony prywatności Hotjar

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.