REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Home Premium Perfect One Sp. z o.o.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Home Premium Perfect One
Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 45, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS po numerem KRS 0000607800, NIP 1182120910, REGON: 363966313.
2. Regulamin jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2. Definicje

1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
a) Usługodawca – Home Premium Perfect One Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 45, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS po numerem KRS 0000607800, NIP 1182120910, REGON: 363966313,
b) Serwis – strona internetowa Usługodawcy, dostępna pod adresem www.homepremium.pl,
c) Usługa – usługa wskazana w §3 Regulaminu, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
d) Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie,
e) Umowa – umowa o świadczenie Usług określonych w Regulaminie.

§3. Rodzaje i zakres Usług

1. Usługodawca świadczy Usługi w ramach Serwisu na zasadach i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu polegają na:
a) Udostępnieniu Usługobiorcy interaktywnego formularza służącego do przesłania zapytania do Usługodawcy (Formularz kontaktowy).
b) Prezentowaniu informacji, w tym informacji handlowych, na temat działalności Usługodawcy, w szczególności rozpoczętych, zrealizowanych i planowanych inwestycji (Prezentowanie informacji).
c) Udostępnieniu Usługobiorcy możliwości otrzymania dodatkowych informacji o działalności Usługodawcy, przesyłanych mu na podany adres e-mail w formie newslettera, w ramach realizacji celu marketingowego.

§4. Warunki zawierania i rozwiązania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą:
a) W przypadku Formularza kontaktowego – wprowadzenia do formularza swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, treści zapytania, zaakceptowania Polityki prywatności oraz kliknięcia przycisku „Wyślij wiadomość”.
b) W przypadku newslettera – wprowadzenia do Formularza kontaktowego swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, treści zapytania, zaakceptowania Polityki prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych w celu marketingowym.
c) W przypadku Prezentowania informacji – wejścia przez Usługobiorcę na stronę Serwisu.
2. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku zakończenia przez Usługobiorcę korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, Umowa rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia stron Serwisów.
4. Rozwiązanie Umowy może nastąpić także z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

§5. Warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Dostęp do Serwisu oraz Usług jest bezpłatny.
4. Aby skorzystać z Usługi, Usługobiorca powinien posiadać:
a) dostęp do sieci Internet,
b) dostęp do przeglądarki internetowej,
c) adres e-mail.
5. Usługodawca zapewnia działanie Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za czasowe nieprawidłowości bądź przerwy w jego funkcjonowaniu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
6. Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
7. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu przesyłania przez treści niedozwolonych, sprzecznych z prawem oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzących w dobre obyczaje.

§6. Własność intelektualna

1. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę i stanowi jego własność.
2. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie (w szczególności takie jak: logo, fotografie, teksty) oraz stanowiące element świadczonych Usług korzystają na ogólnych zasadach z ochrony prawnoautorskiej w świetle przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Korzystanie z treści chronionych prawem własności intelektualnej i rozporządzanie nimi, jeżeli nie jest związane z dozwolonym dla Usługobiorcy użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie.

§7. Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy może dotyczyć imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu podawanych przy korzystaniu z Usług.
2. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych przekazanych mu w celu skorzystania z Usług.
3. Usługobiorca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu określa Polityka prywatności znajdująca się pod adresem https://homepremium.pl/polityka-prywatnosci/

§8. Postępowanie reklamacyjne

1. W związku z korzystaniem z Usług, Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji.
2. Reklamacje należy przesyłać na adres e-mail sprzedaz@homepremium.pl bądź pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w §1. ust. 1 Regulaminu.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Usługobiorcy poprzez wskazanie imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego,
b) opis problemu będącego podstawą reklamacji,
c) zakres oczekiwań związanych ze złożoną reklamacją,
d) datę i godzinę wystąpienia przyczyny reklamacji.
4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania.
5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem podanego w zgłoszeniu reklamacji adresu korespondencyjnego.
6. Usługodawca zastrzega prawo do nierozpatrzenia reklamacji, która została złożona z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu, w szczególności złożoną po terminie wskazanym w ust. 1.

§9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 17.12.2018 r.
2. Treść Regulaminu w każdej chwili może zostać utrwalona przez
3. Usługobiorcę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie.
4. Usługobiorca zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Usługobiorcy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie nowego brzmienia Regulaminu w Serwisie.
5. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. W sprawach związanych z niniejszym Regulaminem można kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: sprzedaz@homepremium.pl, telefonicznie pod numerem: +48 666 666 109, bądź pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w §1. ust. 1 Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2023